Trường có tổng diện tích đất sử dụng là 1.727.7 m2  trong đó điểm trường trung tâm đặt tại Phố Quán vuông 2, xã Trung Hội có diện tích 1.243.7 m2;  Điểm trường lẻ Tân Lợi đặt tại Xóm Trung tâm xã Trung Hội  có tổng diện tích 484 m2. Các khối công trình của nhà trường đáp ứng được yêu cầu của hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ, bao gồm 08 phòng học kiên cố và 02 phòng học bán kiên cố, có đủ các phòng chức năng theo Điều lệ trường Mầm non. Môi trường học tập an toàn, xanh, sạch, đẹp, thân thiện đáp ứng điều kiện thực hiện mục tiêu giáo dục.